กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

 

 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และหลักสูตรของเรามีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และระดับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการฝึกทักษะด้านการสื่อสาร สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วม ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และการกระตุ้นให้กล้าแสดงออก อีกทั้งยังมีกิจกรรมด้านศิลปะ การประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ หรือแม้แต่เพิ่มเทคนิคการสอนสำหรับคุณครูเพื่อที่จะนำไปต่อยอดและใช้ในห้องเรียนต่อไป เป็นกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ตารางกิจกรรมและหลักสูตรคลิ๊กได้เลย

w

สนทนา ติดต่อสื่อสาร

วิทยากรของเราพร้อมที่จะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง ทำให้ผู้เข้าร่วมไม่รู้สึกเคอะเขิน และกล้าที่จะสื่อสารตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น ทำให้ได้ฝึกฝนการสนทนาอย่างแท้จริง

การออกเสียง

การออกเสียงที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร เราจึงเน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ท่านได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องตามแบบเจ้าของภาษา พร้อมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย

ทักษะการฟัง

การฟังถือเป็นทักษะที่เป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสาร จึงถือได้ว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เรามีวิทยากรเจ้าของภาษาที่ออกเสียงตามสำเนียงต้นฉบับ และมีกิจกรรมทีช่วยฝึกทักษะด้านการฟังให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมด เราดำเนินงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะการฟังได้อย่างเต็มที่

อ่าน

เรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม ได้ฝึกทักษะการอ่าน เพื่อจับใจความ เพื่อให้เข้าใจสารที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้อย่างถ่องแท้โดยไม่ผิดพลาด
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

ทักษะการเขียน

การเขียนถือเป็นหนึ่งในทักษะที่ใช้มากที่สุดในการเรียนและการทำงาน เรามีทีมวิทยากรเจ้าของภาษาที่พร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมที่เน้นการเขียน เพื่อให้ได้รูปแบบที่ง่ายและได้ใจความมากที่สุด

กิจกรรมแบบบูรณาการ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่จำเป็นจะต้องมีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น เราสามารถใช้กิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้โดยธรรมชาติจากประสบการณ์ตรง

ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

การทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมักเกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นทีม กิจกรรมของเราเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นคนอื่น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ