กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของเรามีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนทักษะทางด้านการสื่อสารเน้นประสบการณ์ตรงกับชาวต่างชาติ ฟัง พูด อ่าน เขียน  หรือแม้กระทั้งกิจกรรมแบบบูรณาการที่มีการรวมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ การประดิษฐ์ นอกเหนือจากนั้น กิจกรรมของเรายังมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมเกิดความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างภาวะผู้นำ การกระตุ้นให้กล้าแสดงออก  หรือแม้แต่ เทคนิคการสอนสำหรับคุณครู เพื่อที่จะนำไปต่อยอดและใช้ในห้องเรียนต่อไป ตารางกิจกรรมและหลักสูตรคลิ๊กได้เลย  หรือ ท่านสามารถติดตามเราได้ที่เพจ Page – Dragonfly English Camps และกรุ๊ป Facebook group: https://www.facebook.com/groups/dragonflyenglishcamps/ 

w

สนทนา ติดต่อสื่อสาร

วิทยากรมีความเป็นกันเองพร้อมและยินดีที่จะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ผู้เข้าร่วมไม่รู้สึกเคอะเขิน มั่นใจและกล้าที่จะพูดคุยตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น ทำให้ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอย่างแท้จริง

การออกเสียง

การออกเสียงภาษาอังกฤษมีหลากหลายสำเนียง ดังนั้นการฝึกสำเนียงหรือการออกเสียงถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร เราจึงเน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกการออกเสียง พร้อมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมอีกด้วย

ทักษะการฟัง

การฟังถือเป็นทักษะที่เป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสาร จึงถือได้ว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เรามีวิทยากรเจ้าของภาษาที่ออกเสียงตามสำเนียงต้นฉบับ และมีกิจกรรมทีช่วยฝึกทักษะด้านการฟังให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมด เราดำเนินงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะการฟังได้อย่างเต็มที่

อ่าน

เรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม ได้ฝึกทักษะการอ่าน เพื่อจับใจความ เพื่อให้เข้าใจสารที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้อย่างถ่องแท้โดยไม่ผิดพลาด

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

ทักษะการเขียน

การเขียนถือเป็นหนึ่งในทักษะที่ใช้มากที่สุดในการเรียนและการทำงาน เรามีทีมวิทยากรเจ้าของภาษาที่พร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมที่เน้นการเขียน เพื่อให้ได้รูปแบบที่ง่ายและได้ใจความมากที่สุด

กิจกรรมแบบบูรณาการ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่จำเป็นจะต้องมีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น เราสามารถใช้กิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้โดยธรรมชาติจากประสบการณ์ตรง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การทำงานเป็นหมู่คณะ การสร้างภาวะความเป็นผู้นำ

ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

การทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมักเกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นทีม กิจกรรมของเราเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นคนอื่น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ